Търсене
Close this search box.

ДИГИТАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

ДИГИТАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

ДИГИТАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

ДИГИТАЛНИ НЕРАВЕНСТВА


Направи дарение на училище!***

Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействияе интердисциплинарен проект на Института по философия и социология, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 ПН55/7 от 2021 г.с три годишен срок за изпълнение. Научният колектив включва: социолози, политолози, специалисти връзки с обществеността от ИФС, СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС и Бургаския свободен университет. Ръководител е: проф. д.с.н. Румяна Стоилова , участват: проф. д-р Петя Кабакчиева, (СУ), доц. д-р Румяна Желева(ИФС),доц. д-р Калоян Харалампиев (СУ),гл. ас. д-р Камелия Петкова(ИФС),гл. ас. д-р Стефан Марков (ИФС), гл.ас. д-р Мартин Константинов(ИФС), гл. ас. д-р Цочо Златков (ИФС), гл. ас. д-р Мариета Христова (УНСС), ас. д-р Светломир Здравков(ИФС), Владимир Владов, специалист(ИФС),и д-р Виляна Русева от БСУ.

Целта на проекта е да бъдат изследвани възможностите за разширяване на реално извличаните офлайн ползи, за подобряване на жизнените шансове за различни категории потребители, за намаляване на социално-икономическите и социално-демографските неравенства посредством технологичния преход към дигитализация.

За постигането на тази цел проектът включва използването на многомерен стратификационен подход (multi dimensional approach) за определяне на разделенията и на позициите в социалната структура на обществото с отчитане на водещото значение на икономиката, на мястото на работещите в разделението на труда като се концептуализира значението на средната класа и на промените в професиите с процеса на  дигитализация – бели и сини якички, с различна степен на квалификация, , на различна възраст , собственици на малки фирми и самонаети.

Чрез смесен подход на изследване и анализ (mixed method approach) изводите и резултатите от количествените международни съпоставителни анализи, получени чрез съвременни математико-статистически методи, ще бъдат допълвани с цел обяснение посредством качествени методи на изследване – интервюта, групови дискусии, анализи на заинтересованите страни. В проекта се залага използването на интерсекционален подход (intersectional approach) за  отчитане на едновременното влияние на различни категории, водещи до неравенство – възраст , класа, етнос и пол. Подходът , отчитащ неравенствата при преходите в индивидуалния живот: life course approach ще бъде прилаган за  изследването на взаимовръзката между хората в различни етапи от техния професионален живот в хода на дигиталния преход. 

Основният очакван резултат от изпълнението на проекта е свързан с идентифицирането, анализа и максимално пълното описание на възможностите за намаляване на социално-икономическите и социално-демографските неравенства посредством технологичния преход към дигитализация. Настоящият проект е насочен към генериране на качествено ново знание за процесите и механизмите за извличане на „офлайн“ ползи чрез дигиталния преход, т.е. за подобряване на жизнените шансове на различни категории потребители на информационни и комуникационни технологии на основата на емпирични данни, в това число и в сравнителна международна перспектива.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Проектът дава възможности на студенти , докторанти и млади учени да се включат в теренната работа по проекта – провеждането на интервюта и групови дискусии, транскрибиране и анализиране на набраната информация. Провежда се обучение за работа с количествени данни от Европейското социално изследване и Международната програма за социални изследвания .

Екипът на проекта си сътрудничи с граждански организации, със структурите на публичната администрация, с работодателски организации по темите, свързани с дигитализацията и мястото в този процес на уязвими групи – възрастни служители, живеещи в малки населени места, хора с ниско образование и работещи в сектори, засегнати от дигитализацията и нуждите от допълнителна квалификация.

Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия


https://www.facebook.com/DigitalDivideBG


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.