Диагностика на знанията на учениците за биотичните фактори в обучението по Биология и здравно образование – ІХ клас

Автор: Красимира Желева, СУ „Петко Рачов Славейков”,  Добрич

 

Резюме:

Повишаване качеството на подготовката на учениците в средното училище поставя на преден план проблема не само за усъвършенстване на учебното съдържание, а и за овладяване от учениците на методите на познание, на умения и навици за самообразование. В контекста на образованието и обучението, оценяването е систематичен метод за събиране на информация за въздействието и ефективността на наученото. Полученият резултат показва постигнати ли са предварително поставените цели и може да помогне за подобряване процеса на обучение, както и да даде представа за качествoтo му.

През последните години особеният интерес към този проблем породи стремежа за създаване на дидактически тестове, чрез които да се разширят възможностите за отхвърляне на субективизма при диагностицирането и измерването в сферата на образованието. Важно и полезно е да се изтъкне тенденцията, че при решаване на повече задачи под формата на тестове по Биология и здравно образование знанията, които придобиват учениците са по-трайни. При този начин на работа преподавателят е в състояние да „обхване с поглед“ всички ученици. Той може да проследи в развитие тяхното учебно и социално поведение, да се намеси при необходимост, за да се постигне оптимален учебен резултат.


РЕКЛАМА:

***

Динамиката на света, в който живеем, налага по-различно отношение към начина, по който се поднася учебният материал. Младите хора са изкушени от новите технологии повече от всички други. Завладени са от възможностите за информация и комуникация, които Интернет предлага. Това вече е необходимост, без която времето, в което живеем, е немислимо, но учениците, като че ли живеят не с него, а чрез него. Новите потребности налагат гъвкавост в преподаването, която за съжаление, някои продължават да смятат за много консервативна.

Повишаване качеството на подготовката на учениците в средното училище поставя на преден план проблема не само за усъвършенстване на учебното съдържание, а и за овладяването от тях на методите на познание, на умения и навици за самообразоване. Формирането на учещите се като творчески личности, активизирането им в учебната работа, налагат обучението да се превърне в активно-творчески процес, който осигурява все по-голяма възможност за повишаване на тяхната самостоятелност и съзнателност в познавателната дейност (Петров, 1975). Формирането и развитието на изследователски умения и развитието на творческите способности на учениците е важна задача в обучението на младите хора (Джиджева, 1982). Именно в училището ученикът трябва да се научи да се стреми към постоянно попълване на своите знания чрез самообразоване, да разширява своя кръгозор с цел да бъде не само добър изпълнител, но и да прилага своите знания.

Четете повече тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: