Държавна агенция „Архиви“

Държавна агенция „Архиви“

 

Автор:

Илиана Борисова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 64, февруари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Архивистиката е наука, която е позната още от древни времена, но придобива популярност сравнително скоро, когато се отделя от историята като самостоятелна дисциплина. Основните занимания са свързани със съхранението, организирането, обработването, реставрирането и опазването на документи с архивно значение. Историята на архивното дело у нас датира от 10 октомври 1951 г., когато Президиума на НС издава Указ 515, който полага основите на Държавен архивен фонд – ДАФ. До този момент архивните средища нямат целенасочена дейност към приемането на архивни фондове и документи и липсва законова регламентация, която да урежда централизирaнето съхранение на документация, произлизаща от държавни институции и организации.

 

Ключови думи:  

Държавна агенция „Архиви“