Вавилон

Херодот, 1, 178—181 Описанието на Вавилон от Херодот се намира в първата книга на Херодотовата „История“ във връзка с похода на персийския владетел Кир I,

ДРЕВНА ПЕРСИЯ (ИРАН)

Началото на царуването на Дарий I Първоначалният период от управлението на персийския владетел Дарий I е илюстриран най-добре от съдържанието на големия Бехистунски (Бисутунски) надпис.

Финикия

Културата на финикийците Страбон, XVI, 2, 24 (С. 757 сл.) Сидонците(финикийците) се представят [в писменото предание] като хора, които владеят .Много занаяти и притежават много

Въстанието на нидерландците

Великите  географски открития имат много важни последици за стопанството на  Европа. Търговските пътища и центърът на икономиката й се преместват от  Средиземноморието в Атлантика. На

Последно: