Българско патриархално семейство

Българско патриархално семейство

 

Автор:

Емилия Ножарова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 26, април 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Традиционното българско семейство като основна единица на обществото винаги предизвиквало интерес от страна на учените. Проблемите на българското патриархално семейство са предмет на изследване на видните наши етнографи проф. Ст. С. Бобчев и Димитър Маринов. В своите научни трудове и двамата назовават българското патриархално семейство с термина – челедна задруга . Този термин е взаимстван от българското обичайно право. По този повод проф. Бобчев допълва „ Задругата като челядъ е родственъ, широкъ, многоклонестъ организъмъ, който има единъ общъ коренъ.“

 

Ключови думи:  

Българско патриархално семейство