Българите и техният дълъг път от Тян Шан до Европа

Българите и техният дълъг път от Тян Шан до Европа

 

Автор:

Петър Голийски

 

 

Списание „Българска наука“

брой 30, октомври 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

З а най-старите обиталища на българите в Азия сведенията са оскъдни и за съжаление твърде епизодични. Въпреки това старателното им издирване може да разкаже все нещичко за най-древната ни история. Първи по важност са китайските извори, макар че те обхващат един твърде късен период. В тях българите фигурират под имената Булуочжи/Булуодзи, Полюхан/ Полуохан/Булюхан/Булудзян и Булуген. Повечето форми са засвидетелствани в лични имена. По думите на учения Санпин Чен, познавач на старата китайска историческа книжнина, всички тези варианти отговарят на едно и също етническо име: българи.

 

Ключови думи:  

Българите, техният дълъг път,  Тян Шан, Европа