За българите и българското в стихотворението на Райко Жинзифов

За българите и българското в стихотворението на Райко Жинзифов

 

Автор:

Ирена Таушанова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Българска поезия в епохата на Възраждането се създава главно на принципа на подражанието на чужди високи образци – руски, гръцки, по-късно и френски. Затова се смята, че възрожденската поезия не следва старобългарските образци, макар първите форми на мерена реч у нас да се появяват най-напред в религиозната книжнина (основно в тази на българските католици). Димитър Попски, книжо- вник от кръга на Софроний Врачан- ски, е автор на едно от най-ранните стихотворения – “Ода за Софроний”. Видни представители на така наречената “даскалска поезия” от епохата на Възраждането са Неофит Рилски, Неофит Бозвели, Стефан Изворски и др.

 

Ключови думи:  

За българите и българското в стихотворението на Райко Жинзифов