Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 81, 02.10.2018 Г.]

Техническият университет – Варна,обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика: учебна дисциплина: Корабни електроенергийни системи, факултет: ЕФ, катедра „ЕСЕО“ – един; учебна дисциплина: Електрообзавеждане, факултет: ЕФ, катедра „ЕСЕО“ – един; учебна дисциплина: Монтаж, техническо обслужване, диагностика и ремонт на корабно електрообзавеждане, факултет: ЕФ, катедра „ЕСЕО“ – един; научна специалност „Теоретична електротехника“, факултет: ЕФ, катедра „ТИЕ“ – един; в професионално направление 5.4. Енергетика, учебна дисциплина: Термодинамика и топлопренасяне, факултет: КФ, катедра „Топлотехника“ – двама, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи:…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 80, 28.09.2018 Г.]

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“обявява конкурси за учебната 2018/2019 г. за редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет, както следва: За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец (изтегля се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат; 3. дипломи за придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията (оригинал и копие) или нотариално заверени копия от тях; 4. документ за признато висше образование (ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина; 5. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област; 6. квитанция за внесена такса за явяване  на конкурсен изпит – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Таксите се внасят в…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 79, 25.09.2018 Г.]

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) – София,на основание чл. 68, ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Решение № 8 на Академичния съвет на УНСС от 13.12.2017 г. и Решение № 341 на Министерския съвет (МС) от 21.05.2018 г. обявява конкурси за докторанти в редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата за учебната…

Read More
Наука 

БАН ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Питър Таунсенд

Българската академия на науките ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Питър Таунсенд. Тържествената церемония ще се състои на 28 септември 2018 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. 15-ти ноември, 1). По време на събитието проф. Питър Таунсендще изнесе лекция (на английски език)  на тема “Imperfections and new ideas”. Професор Питър Таунсенд е световноизвестен учен в областта на експерименталната физика и нейните многобройни приложения в йонната имплантация, луминисцентната спектроскопия, археологията, геологията, онкодиагностиката, фотониката и др. Лекцията му „Imperfections and new ideas“ е посветена…

Read More
Наука 

Кандидатстването за BEAMLINE4SCHOOLS 2019 вече е отворено

Благодарение на петте успешни издания, състезанието Beamline for Schools(BL4S), което предлага на учениците от цял свят възможност да провеждат истински експеримент в реална изследователска лаборатория, се превърна в много популярен научен конкурс, който досега е мотивирал почти 10 000 ученици да се запознаят с физиката на елементарните частиците. През 2019 ускорителите в CERNвременно ще прекратят работата си, тъй като ще започне планирана поддръжка и подобрения за период от 2 години. За да има ново издание на BL4S, CERNси сътрудничи с DESYв Хамбург, Германия. Състезанието „Beamline for Schools“ е отворено за…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 78, 21.09.2018 Г.]

Медицинският университет – Пловдив, във връзка с Решение № 341 от 21 май 2018 г. на Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за учебната 2018/2019 г. за редовни докторанти по следните научни специалности: За участие в конкурса се подават следните документи съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2018 г.) във връзка със ЗРАСРБ (изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 2018 г.) и…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 78, 21.09.2018 Г.]

  Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София,на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за: професори по: полифония – един към катедра „Теория на музиката“; камерно пеене – един; класическо пеене – един към катедра „Класическо пеене“; музикално-сценична режисура – един към катедра „Музикално-сценични изкуства“; поп и джаз – китара – един; поп и джаз – бас китара – един към катедра „Поп и джаз изкуство“; доцент по оперно-симфонично дирижиране – един към…

Read More
Наука 

15 млади учени в Предприемачи в науката

Започна обучението Предприемачи в науката, разработено от фондация Карол Знание за млади учени. От 15-те участници, най-много са от Българската академия на науките – Института по механика, Института по биофизика и биомедицинско инженерство,  Института по оптически материали и технологии, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Института по микробиология, Института по физиология на растенията и генетика,   Института по физика на твърдото тяло, Института по електрохимия и енергийни системи, двама от Медицинския университет, един от Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, трима от Биологически и един от Физически факултет на СУ „Свети…

Read More
Наука 

Учени разказват за своята работа и любовта към науката на събитието „Учените нощем“

На 28 септември по време на Европейската нощ на учените Ratio ще срещне публиката с млади български учени   Науката търси отговори на въпроси, които се простират от необятния Космос до елементарните кварки, а съвременните ѝ постиженията звучат почти като научна фантастика. Човечеството изпрати сонда до Слънцето, разработва технология за редактиране на генома и използва изкуствен интелект в сфери като борсова търговия, медицина и националната сигурност. Зад тези и други примери за прогреса на науката не стои въображението на Артър Кларк или Айзък Азимов, а упоритата работа на учени и академици. Обичайно…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 76, 14.09.2018 Г.]

Брой 76 Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София,обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (Вторични бордни електрозахранващи системи за аерокосмически летателни апарати)“ за нуждите на секция „Аерокосмически системи за управление“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (вариации на…

Read More