Анализ на прилаганите гравиметрични методи за локализиране на дълбочинно разположени кухини