Алелопатията – Елемент от общата стратегия за борба срещу плевелите

Алелопатията – Елемент от общата стратегия за борба срещу плевелите

 

Автори:

Пламен Маринов-Серафимов

Цветанка Димитрова*

Ирена Голубинова*

 

 

Списание „Българска наука“

брой 59, септември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Промените в плевелните асоциации под влияние на редица фактори изискват проучване на нови възможности за борба срещу плевелите. В статията са обобщени основните технологии в експерименталните методи при проучване на алелопатичните взаимоотношения в системата плевел – културно растение. Обсъдени са проблемите свързани с методичните постановки. Обобщени са резултатите от наши и чуждестранни проучвания свързани с практическото приложение за борба срещу плевелите чрез използване на: алелопатични покровни, задушаващи; алелопатични ротационни или съпътстващи култури, токсични екстракти от алелопатични растения; мулчиране или заравяне на растителни остатъци и др.

 

Ключови думи:  

Алелопатията, борба срещу плевелите