Наука 

Конкурси за заемане на академични длъжности [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – 09-13.03.2018]

Медицинският университет – София Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност “Терапевтична дентална медицина”, за нуждите на катедра “Консервативно зъболечение”. Конкурсът е със срок 2 месеца (09.03.2018) от обнародването в “Държавен вестник”. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски №1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14. тел. 02/952 22 10

Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение №236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г. В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул 15. ноември №1, стая 310, тел. 9795269. Дата на обявяване на конкурса – 13 март 2018 г.

 

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за главни асистенти в професионално направление 3.2. Психология/Трудова и организационна психология – един; 3.2. Психология/Психология на развитието на възрастните – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (13.03.2018). Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566

 

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г. в рамките на утвърдения брой с Постановление №236 от 27.04.2017 на Министерския съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

 

 

Подробна информация относно необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Медицински университет – Варна, секция Научна дейност“, раздел „Конкурси“. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (13.03.2018). За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. Марин Дринов №55, отдел „Научна дейност и кариерно развитие“, стаи 318 и 319; тел.: 052/677 056 и 052/677 083, е-mail: doktorantite@abv.bg

 

 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, обявява конкурс за доценти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление технологии, синтезатор) – един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник“(13.03.2018). Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска №115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054 830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943

ВТУ, Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за редовни асистенти: в област на висше образование 5. Технически научки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Транспортна техника) – един в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни технологии и програмиране) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник“(13.03.2018). Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“ София, кв. Слатина, ул. Гео Милев №158, тел. 02 9709209

 

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София, обявява конкурси за доктуранти за учебната 2017/2018 г. в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия по следните научни специалности:

 

 

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия“ (вкл. химически източници на тока), за нуждите на секция „Наноразмерни материали“ със срока 2 месеца от обнародването в Държавен вестник“(13.03.2018). Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, Ул. Акад. Георги Бойчев, бл. 10, стая 202, тел. 02 979 27 55

Институтът по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“ при БАН – София, обявява конкурс за един професор по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“, за нуждите на секция „Структура и функция на хроматина“ със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в Държавен вестник“(13.03.2018). Справки и дикументи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 8728050

 

Институтът по океанология – БАН, Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Геология на океаните и моретата, научно направление „Геологио-геоморфоложко картиране на морското дъно – един, със срока 2 месеца от обнародването в Държавен вестник“(13.03.2018). Документи – в института – експерт управление на човешки ресурси, тел. 052 370 486, в 116

 

Националният център по обществено здраве и анализ (НЦОЗА) към МЗ, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по „Токсикология“ (за нуждите на отдел „ГМО“, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“) със срока 2 месеца от обнародването в Държавен вестник“(13.03.2018). Документи – 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов №15 НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02 8056420, 02 8056286

 

 

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close