Day: 16 януари 2019

Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 5, 15.01.2019 г.]

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за:  главен асистент в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, учебна дисциплина „Обработващи машини и системи“, Машинно-технологичен факултет, катедра „Технология на машиностроенето и

[АУДИО] Персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия

На 26.07.2018 г. бе подписан договор за финансиране на проекта BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“,

Последно: