Day: 9 януари 2019

Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 3, 08.01.2019 г.]

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: доцент за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно

Последно: