Day: 19 декември 2018

Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 105, 18.12.2018 г.]

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: главен асистент в професионално направление: 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Дизайн на детска среда“, Машинно-технологичен факултет, катедра „Индустриален

Последно: