Икономика Наука Общи 

Специфики при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни, закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата

Автор: Силвия Тодорова, докторант в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост”, Бизнес Факултет, УНСС

РЕЗЮМЕ

Предмет на настоящата статия са лицензионните договори за марки и промишлени дизайни, закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата. В статията е представена авторска концепция за същността и видовете бизнес идентификатори на фирмата в контекста на интелектуалната собственост и са изведени основните характеристики и спецификите при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни, закрилящи бизнес идентификаторите.

 Ключови думи: лицензионни договори, марки, промишлени дизайни, бизнес идентификатори

 

Същност на бизнес идентификаторите

Бизнес идентификаторите на фирмата са комбинация от графични и цветови изображения, езикови значения и цифрови решения в реална или дигитална среда, чрез които фирмата и нейните продукти се позиционират на пазара и се диференцират от останалите бизнес субекти и бизнес резултати.

Разграничаваме четири основни групи бизнес идентификатори според различните класификационни критерии, а именно[1]:

  1. Според изразните средства – буквено-цифрени, графични, цветови, пространствени, съчетани/комбинирани като думи, слогани, лога, рисунки и др.
  2. Според носителя – конвенционални /материално веществен характер/ (буквено-цифрени, графични, съчетани и др.) и дигитални/модерни (домейн имена, уебсайт, главна уебстраница и подстраници, екрани за монитори, икони, емотикони, банери, и др.)
  3. Според степенна на значимост за фирмата – основни (лого, фирмено наименование, домейн име и уебстайт) и допълнителни (опаковки; етикети; слогани; специфичен шрифт на изписване; фирмени цветове, интериор и екстериор, фирмените облекла, фирмените документи и рекламни материали).
  4. Според наличието/отсъствието на закрила в областта на индустриалната собственост – нерегистрирани (ползващи авторскоправна закрила в определени случаи) и регистрирани.
  5. Други – ароматни, позиционни, холограмни.

Изброените бизнес идентификатори на фирмата, при определени условия, могат да получат закрила като марки и/или промишлени дизайни, с цел получаване на изключително право върху тях и реализиране на икономическа изгода. Бизнес идентификаторите, които успешно преминат през процедурата по регистрация като марка и/или промишлен дизайн, могат да бъдат икономически реализирани по два начина:

  • чрез използване от самия притежател, носител на изключително право;
  • чрез използване от физически или юридически лица на основата на сключен лицензионен договор с правопритежателя. Тук не разглеждаме възможността за покупко-продажба, тъй като при нея е на лице отчуждаване на собствеността върху бизнес идентификатора.

Поради уникалния характер на интелектуалните продукти, посочените два начина не са взаимно изключващи се, напротив – правопритежателят има възможността да разреши на трети лица да използват обекта на индустриална собственост при определени условия, като в същото време не губи собственост върху него и също има право да го използва. Нещо повече, „купувач” на лицензията може да не е едно, а неограничен брой лица, като всяко от тях наред със собственика (патентопритежателя) ползва едновременно потребителската стойност на лицензирания интелектуален продукт. Точно този тип сделки са характерни и присъщи единствено за обектите на интелектуална собственост.

Лицензионната търговия с бизнес идентификатори, защитени като индустриална собственост, се осъществява посредством сключването на лицензионни договори. Лицензионните договори са такива договори, при които се предоставя лицензия за защитен обект на индустриална собственост: изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, търговска марка и др. Думата „лицензия“ сама по себе си означава „разрешение“, а в контекста на търговското право – „разрешение за ползване“. Поради предмета на изследването, по-надолу ще се фокусираме върху анализ на лицензионни договори за марки и промишлени дизайни и спецификите при лицензиране на защитени бизнес идентификатори на фирмата.

 

Основни характеристики на лицензионните договори за марки и промишлени дизайни

Преди да бъдат изведени спецификите на лицензионните договори за марки и промишлени дизайни закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата, следва да разгледаме техните основни характеристики.

  1. Същност на лицензионния договор

Специална разпоредба относно лицензионните договори за марки е включена в чл. 22 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО): „Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма.”

Прочетете цялата статия тук!

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close