Вие сте тук

Aгробиоинститут – гр. София

abi-nigth.png
abi-nigth1.png

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Агробиоинститутът (АБИ) е създаден през 2000 г. и е правоприемник на Централната лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство) към Селскостопанска академия, със седалище Костинброд, създадена през 1985 г. АБИ е единственият в страната институт, чиято дейност се ръководи от Международен консултативен съвет (МКС).

Агробиоинститут (АБИ) е организация към Селскостопанска Академия, Министерство на земеделието и храните, за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието. АБИ осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, като:

Фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на растителните биотехнологии;

• Усъвършенства методите и системите за интензифициране на селекцията при икономически важни за страната селскостопански култури, чрез invitro култивиране и съвременни генно-инженерни техники, геномни технологии включително за биобезопасност;

• Участва със своя кадрови и научен потенциал в разработването на национални и други прогнози, програми, концепции и планове за обществено-икономическото развитие на страната, възложени от ССА, МЗХ и др.;

• Осъществява международното сътрудничество чрез създаване на съвместни научни колективи и сключване на договори по линия на Европейската общност, UNESCO, FAO, NATO, EUCARPIA, IAEA,ICGEB, университети, частни фирми и др., на двустранна и многостранна основа;

• Агробиоинститут е активен участник в европейските научни програми с пет проекта по 6РП и единадесет проекта по 7РП, и проекти по други европейски програми, финансирани от Европейската Комисия.

•  В качеството си на Център за усъвършенстване (CentreofExcellence) координира научните изследвания и подготвя кадри в областта на растителните биотехнологии в страната и в регионален мащаб на Балканския полуостров;

• Подготовя докторанти по научни специалности Генетика и Растителна защита и участва в повишаване квалификацията на лица от сродни институти и лаборатории, както и на лица, заети в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост;

• Извършва информационна и издателска дейност, като популяризира резултатите от собствените си научни изследвания, както и постиженията на световната наука.

 IIСТРУКТУРА

Структурата на Агробиоинститут включва следните изследователски групи:

 • Растителни и генетични ресурси
 • Функционална генетика – житни
 • Функционална генетика – бобови
 • Биотичен стрес
 • Абиотичен стрес
 • Молекулярна генетика
 • Биоинформатика

II. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ

В Агробиоинститут се извършват следните анализи:

 • за съдържание на ГМО;
 • за сортова идентичност чрез ДНК маркерни системи;
 • за чист от вируси посадъчен материал чрез ELISA анализи;
 • метаболитен профил на растителен материал чрез GC-MS анализ;
 • летливи компоненти на растителни проби и хранителни продукти (мляко и млечни продукти);
 • анализи за сухо вещество, пепел, протеиново съдържание в растителни проби чрез NIRS;

 

III. НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Научният състав на АБИ през последните пет години е разработвал 48 финансирани проекта, от които 5 към ССА; 24 към ФНИ, МОН; 6 по двустранно сътрудничество и 18 по 6-та и 7-ма РП на ЕК и 13 COSTакции.

АБИ има потенциални възможности за разширяване на фундаменталните и приложни изследвания в областта на растителните и животински биотехнологии и да играе важна роля за селското стопанство в страната и чужбина. 

 

Адрес за контакти:                                                  

1164, гр. София, бул. „Драган Цанков” № 8,

тел.: 02 963 54 07; факс: 02 963 54 08;

еmail: abi@abi.bg

 www.abi.bg     

 

abi_logo_300dpi.jpg

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close