Вие сте тук

„Център за изследване и анализи“ (ЦИА)

cra)logo_en_3.png

„Център за изследване и анализи“ (ЦИА) е сдружение с нестопанска цел, извършващо дейности в обществена полза. Мисията на ЦИА е да анализира перспективите и да консултира научни колективи и институции, работещи в сферата на българското образование и наука за интегрирането им в европейското научно и образователно пространство. Сдружението осъществява контакти с национални и международни университети, научно-изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите. ЦИА е партньор на различни държавни институции при изпълнението на международни и национални проекти и мрежи като SEE Science, ECSITE и OBSERVAL-Net. 

 

Дейности:

Проектна дейност по международни научни и образователни програми:

•консултантска и експертна дейност по подготовката, оформянето и изпълнението на проекти по международни научни и образователни програми;

•разработване на проекти, за участие в международни научни и образователни програми;

•разработване и разпространение на методически, информационни и подпомагащи материали, насърчаващи участието на български научни и научно-образователни колективи в разработването и изпълнението на проекти по национални и международни програми;

•създаване, поддържане и предоставяне за публично използване на информационни материали ( бази данни, web-страници), в помощ на на български научни и научно-образователни колективи в международни програми;

Консултантска дейност:

•консултантска и експертна дейност, свързана с хармонизирането на българското законодателство с европейското в областта на науката и образованието;

•разработване на проекти, свързани с управлението, финансирането и нормативната уредба на българското средно и висше образование и науката;

•подготовка на становища и анализи, свързани със състоянието на българското образование и наука;

•предоставяне на експертни оценки за научни и образователни проекти, програми и инициативи;

Организационна дейност за събития и прояви:

•предоставяне на образователни и консултантски услуги и провеждане на курсове за обучение на български учени и преподаватели в областта на: ◦участие в европейски научни програми;

◦методологическите и приложните проблеми при разработването на научни проекти;

◦управлението, финансирането и нормативната уредба на европейското и българското законодателство;

•организиране и провеждане на национални и международни научни прояви (конференции, семинари), свързани с постигане на целите на сдружението;

•организиране на информационни форуми, работни съвещания и други информационни събития за международни научни и научно-образователни инициативи.

 

***

The “Centre for Research and Analysis” (CRA) is a non-profit organization with the mission of CRA to analyse and advise Bulgarian research teams and institutions working in the field of education and science in their integration into the European research and education area. The association is in contact with national and international universities, research centres and organizations in the field of education, science and innovation. CRA is partnering with various government agencies for the implementation of national and international projects.

Activities in international scientific and educational programs:

•consultancy and advising in designing, preparation and implementation of international research and educational projects;

•design and preparation of applications  for participation in European scientific and educational projects and programs;

•development and dissemination of methodological,  informational and supporting materials encouraging  the participation of Bulgarian scientific and educational teams in preparation and implementation of projects in national and European programs;

•establishing, maintaining of and providing public access to information (databases, web pages) for Bulgarian scientific and educational teams participating in international programs;

Consultation:

•consulting and expert services related to the harmonization of Bulgarian with European legislation in the field of science and education;

•preparation of projects for management, financing and regulation of the Bulgarian secondary and higher education and science;

•analyses  and preparation of expert opinions (stands of view) related to the state of Bulgarian Education and Science;

•expert reviews of research and educational projects, programs and initiatives;

Events organization:

•providing educational and consulting services and conducting training courses for Bulgarian scientists and lecturers in the fields of:

oparticipation in European research programs;

omethodological and applied problems in the preparation of research projects;

oprojects governance and funding and specificity of European and Bulgarian legislation;

•organization of national and international scientific events (conferences, seminars) related to the objectives of the association;

•organization of information forums, workshops and other informational events for dissemination of international scientific and educational initiatives.

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close