Вие сте тук

Техническият университет Варна

Logo_TU_Varna.png
Техническият университет Варна е вторият по големина Техническия университет в България с около 7000 български студенти и повече от 200 чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език. ТУ-Варна включва 4 факултета, 2 колежа и един департамент за чуждоезикова подготовка. Академичният състав се състои от 140 професори и доценти и около 200 асистенти. Изследователските дейности включват повече от 300 докторанти. ТУ-Варна е първият български университет, акредитиран успешно от EUA (Асоциацията на европейските университети), а също и първият, приложил системата за управление на качеството. Стратегията на университета включва интензивно развитие и изследвания в областта на възобновяемите енергийни източници и опазване на околната среда, медицинската електроника, като се има предвид тяхната важност в рамките на настоящия световен контекст. Свързаните с нея дейности за електронно обучение са сред предпочитанията на ТУ-Варна. Университетът е координираща институция на различни национални и международни проекти в тази област. На базата на такива проекти е създаден и функционира в университета съвременен център за “дистанционно и електронно обучение”, удовлетворяващ обществените потребности. ТУ-Варна има център за национални и международни проекти, занимаващ се с всички аспекти на прилагането и управлението на проектите. Около 15 международни и 30 национални проекти от различните научни области са в ход в ТУ-Варна.

https://bg-bg.facebook.com/tu.varna/
**

The Technical University of Varna (TUV) is the second largest Technical University in Bulgaria with about 7000 Bulgarian students and more than 200 international students tought in English. TUV includes 4 faculties, 2 colleges and 1 foreign language department. The academic staff consists of 140 professors and about 200 assistants. The research activities involve more than 300 PhD students. TUV is the first Bulgarian University accredited successfully by EUA (European University Association) and also the first implementing the quality management system. The university strategy includes intensive development and research in the fields of renewable energies and environmental protection, medical electronics, considering their importance within the present global context. E-learning related activities are among the preferences of TUV. TUV is the Coordinator institution of various national and international projects dedicated in that area. A modern up-to date ‘Distance and e-learning centre’ operates in TUV based on these projects and the training needs of the University and society. Totally there are about 15 international and 30 national projects running in TUV in the different research areas. There is a Centre for National and International projects in TUV dealing with all the aspects of applying and running the projects.
https://bg-bg.facebook.com/tu.varna/


Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close