Вие сте тук

Институт по зеленчукови култури „Марица“ (ИЗК Марица)

Logo Maritsa 2.jpg

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ (ИЗК Марица), основан през 1930 г., е един от най-старите и значими научно-изследователски институти в системата на Българската Селскостопанска Академия (ССА). Два отдела изграждат основната структура на Института: отдел Селекция, семепроизводство и интродукция и отдел Технологии в зеленчукопроизводството. Важна структурна единица е Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ), осъществяващ връзката между науката и практиката. Приложният характер на изследователската програма на ИЗК Марица е изразен и чрез неговото мото: „Scientia cum praxis”.

ИЗК Марица притежава около 180 ха оранжерийни и полски площи; вегетационни къщи и растежни камери, защитени от инсекти и с възможност за контрол на температура и влажност на въздуха; ген-банка за  краткосрочно съхранение на семена и посадъчен материал при 4оС. Благодарение на редица успешни проекти в Европейски и национални програми, ИЗК Марица разполага с модерно оборудвани лаборатории и експериментална база. Значителна част от изследователите са специализирали във водещи Европейски университети и институти. Институтът е инициатор и организатор на международни събития и конференции, провеждане на лекторски курсове от водещи изследователи. 

Изследователската програма на ИЗК Марица през последните десет години е насочена към:

Специално предложение:

– Оценка на местна генплазма зеленчукови видове чрез конвенционални и молекулярни методи и включването на ценни форми и образци в селекционния процес за създаване на селекционни линии и сортове с висока биологична стойност, добри сензорни характеристики, устойчиви на биотични и абиотични стрес фактори;

– Приложение на in vitro техниките за ускоряване на селекционния процес;

– Създаване на методи и протоколи за селекция с помощта на молекулярни маркери; 

– Използване на мутагенеза като ефективен подход и метод за повишаване на качествените характеристика на зеленчуковите култури;

– Диагностика на икономически важни вирусни борести по зеленчуковите култури с помощта на конвенционални и молекулярни методи; идентифициране и молекулярно характеризиране на гените, контролиращи устойчивостта към вируси; създаване на генплазма с трайна устойчивост на вируси;

– Разработване на нови стратегии за управление на почвеното плодородие и растителната защита чрез използване на биологични ресурси с цел намаляване употребата на агрохимикали, опазване на околната среда и получаване на безопасна продукция.

 ***

Maritsa Vegetable Crops Research Institute (VCRI), established in 1930, is one of the oldest and most significant research entities within the Bulgarian Agricultural Academy. There are two main departments: Breeding, variety maintenance and introduction, and Technologies for vegetable growing. An important unit of VCRI structure is the Technology Transfer Office (TTO), set up to link the research and practice expressed by the VCRI motto „Scientia cum praxis”.

The Institute possesses open and protected fields, in total up to 180 ha. There are insect-proof Vegetative Growing Units (VGU), growing chambers with controlled conditions, small gene-bank for short-term seed preservation. Due to a number of successful projects, funded by European programs and Bulgarian National Science Fund, VCRI disposes with modern research infrastructure. Most of the scientific staff is trained in leading European universities or institutes. The Institute was the initiator and organizer of lectures of prominent scientists, international events and conferences. Proofs that the acquired new knowledge is successfully exploited are the newly created varieties and technologies in a number of vegetable crops.

The research program of Maritsa VCRI for the last 10 years targets the following areas most of which correspond to the main tasks of CPSBB:

– Evaluation and utilization of valuable vegetable germplasm by molecular methods for creation of new varieties with high biological and sensory characteristics, resistant to biotic and abiotic stress factors;

– Application of in vitro techniques for speeding up of the breeding process;

– Creation of methods and protocols for marker assisted selection; 

– Utilization of mutagenesis as an effective approach and method for quality enhancement of strategic crops;

– Diagnostics of economically important plant virus diseases in vegetables by molecular methods; Molecular characterization of virus resistance genes in various vegetable crops; Creation of germplasm with durable resistance to viruses;

– New strategies for soil fertility management and plant protection by exploitation of bio-based resources to reduce the use of agro-chemicals in order to protect the environment and to produce safety foods.

 

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close