Вие сте тук

Астрономически календар 2017 на Института по астрономия – БАН

Астрономически календар 2017 на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория съдържа информация за различни астрономически явления през 2017 година.

Включени са данни за Слънцето и за Луната, за слънчевите и за лунните затъмнения, за условията на видимост на планетите от Слънчевата система и на някои по-ярки комети.

Съдържат се също данни за метеорните потоци, за някои астероиди, за по-ярките мъглявини, звездни купове и за много други обекти. В съдържанието са включени научно-популярни статии на различни астрономически теми.

Календарът може да разгледате на http://nao-rozhen.org/astrocalendar/index.html

 

ПРЕДГОВОР
В поредното 63-то академично издание на Астрономическия кален-
дар ще намерите информация за астрономическите явления през 2017 г.
Астрономическият календар има широк кръг читатели и е необходим спра-
вочник за професионалните астрономи, както и за многобройните лю-
бители на астрономията в България. Календарът съдържа информация,
полезна за държавните учреждения, а също и за медиите. Допълнителна ин-
формация за интересни астрономически явления може да бъде получена от
интернет страницата на Института по астрономия (www.astro.bas.bg), както
и от страницата на Националната астрономическа обсерватория – Рожен
(http://www.nao-rozhen.org).
Астрономическият календар за 2017 г. е оформен в две части. В първата
част са дадени моментите на изгрев, горна кулминация и залез на Слънцето,
Луната и планетите, информация за лунните и слънчевите затъмнения, данни
за моментите на видимите сближения върху небесната сфера на Слънцето,
Луната и планетите. За четвърта поредна година са включени данни за окул-
тациите на звезди от астероиди, които могат да се наблюдават от територията
на България. Допълнителните данни за Слънцето позволяват да се определи
положението на активни образувания върху слънчевия диск.
Втората част съдържа основни сведения за Земята, Слънцето, Луната и
планетите и за техните спътници и пръстени. Това са фундаментални данни,
чиито стойности подлежат на непрекъснато уточняване и влизат в сила след
обсъждане и приемане на конгрес на Международния астрономически съюз.
Поместени са и таблици, които са постоянни и дават възможност на читате-
ля да направи самостоятелно някои справки и изчисления. Включени са също
данни за някои астероиди и за някои периодични комети, които се очаква да
преминат през перихелия на орбитите си през 2017 г., карти на звезното небе
през сезоните, както и подробна информация за метеорните потоци, подхо-
дящи за наблюдение през 2017 г. Публикувани са данни за извънслънчевите
планети и за избрани променливи звезди. Обновени са таблиците за звезд-
ните купове, мъглявините, останки от свръхнови и галактики, като са вклю-
чени най-атрактивните за наблюдение обекти, достъпни от територията на
България.
На четвърта страница на корицата е представен лунен календар за 2017 г.,
илюстриращ фазите на Луната за всеки ден от годината.
От редакционната колегия

Астрономически календар 2017 – link
(PDF, 14.3 MB)

 

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close